Právní ujednání a ochrana osobních údajů

Vážený návštěvníku, vítej na našich stránkách, prosíme věnujte pozornost níže uvedeným "Obchodním podmínkám" a "Ochraně osobních údajů".

 

Obchodní podmínky

Pokud budete pokračovat v prohlížení a používat tuto webovou stránku souhlasíte s dodržováním našich pravidel a zásad nakládání s osobními údaji.

Pojem "Energy-Hub" nebo "my" dále uvedený, nebo uvedený na stránkách www.energy-hub.cz, www.energy-hub.eu nebo www.energyhub.eu odkazuje na majitele webových stránek, kterým je ENERGY-HUB s.r.o. se sídlem Praha 5, Drtinova 557/10, 150 00, pod registračním identifikačním číslem 019 96 045. Společnost je registrovaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214278.

Termín "Vy" dále uvedený se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránkách.

Používání této webové stránky je podléhá následujícím podmínkám použití:

 1. Webové stránky www.energy-hub.cz nebo www.energy-hub.eu obsahují obecné informace, které podléhají změnám bez předchozího upozornění.
 2. Ani my, ani žádná třetí strana neposkytujeme jakoukoli záruku přesnosti, kompletnosti nebo vhodnosti informací a materiálů nalezených nebo nabízených prostřednictvím naší webové stránky. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby, za které výslovně neneseme odpovědnost v rozsahu povoleném zákonem.
 3. Využívání jakýchkoliv informací nebo materiálů prezentovaných na naší webové stránce je výhradně na Vaši vlastní zodpovědnost a pouze pro vlastní potřebu.
 4. Tato webová stránka obsahuje materiály, které jsou v našem vlastnictví nebo pod licenčním použitím. Tyto materiály nejsou omezeny pouze na design, rozložení, vzhled a grafiku našich webových stránek. Jakákoli reprodukce těchto webových stránek je zakázána v souladu s autorskými právy.
 5. Neoprávněné používání této webové stránky může vést k nároku na náhradu škody, anebo může být považováno za trestný čin.
 6. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro Vaše pohodlí, poskytnutí dalších informací a přehledu. Toto neznamená, že plně schvalujeme jejich obsah, za který neneseme odpovědnost a nemůžeme zaručit jeho stálou dostupnost. Pokud takovéto odkazy použijete, opustíte tím naše webové stránky a berete v potaz, že jste povinni se řídit příslušnými podmínkami třetí strany.
 7. Odkazy na jiné webové stránky jsou považovány za citace s uvedením samotného zdroje podle normy ČSN ISO 690.
 8. Jakékoliv neoprávněné užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků, fotografií a jiných dokumentů je bez našeho souhlasu zakázáno.

Ochrana osobních údajů

Při zpracování a uchování osobních údajů postupujeme v souladu s povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí vyplývajících z ustanovení § 11, § 12, § 18 odst. 2 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“), stejně tak jako z dalších závazných právních norem včetně zákona č. 256/1992 o ochraně osobních údajů v informačních systémech), dovolte nám proto informovat Vás o právech a povinnostech vyplývajících pro správce a pro subjekty osobních údajů z nové právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i o pravidlech dalšího zpracování osobních údajů, které jste nám v minulosti již poskytli nebo v případě v budoucnu ještě poskytnete.

Nezpracováváme osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů.  Za tímto účelem si prosím vždy podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.
Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně Vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat Vaše jméno a příjmení, adresu a Váš e-mail. Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám pouze v případech, kdy nám to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.

Vymezení vzájemných práv a povinností:

 1. S účinností od 25.5.2018 je každá ze smluvních stran Smlouvy povinna se všemi osobními údaji fyzických osob pocházejících ze sféry druhé smluvní strany, se kterými přijde do styku v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, zejména pak s kontaktními a identifikačními údaji (jako jsou především jméno, příjmení, datum narození, adresa, IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o bonitě a důvěryhodnosti, apod.) zaměstnanců, statutárních či jiných zástupců a smluvních partnerů druhé smluvní strany, či osobními údaji samotné druhé smluvní strany, je-li fyzickou osobou , případně osobními údaji jakýchkoli jiných třetích stran (dále společně jen „chráněné údaje“) nakládat výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údaj§) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů platnými v České republice (GDPR a další právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů dále společně jen (“Předpisy OÚ“).
 2. Dle Předpisů OÚ je každý smluvní strany Smlouvy zejména povinna:

  i) s chráněnými údaji nakládat výlučně na území Evropské unie bez jejich přenosu do třetích zemí, popř. dojde-li k jejich předání příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, zajistit, aby se tak stalo v souladu s Předpisy OÚ,

  ii) užívat je výhradně pro účely plnění Smlouvy, učinění opatření před uzavřením Smlouvy, pro účely plnění právních povinností správce resp. pro účely svých oprávněných zájmů (jako jsou ochrana vlastnictví a podnikání, zajištění bezpečnosti osob a majetku při provozu nemovitostí, ochrana a vymáhání právních nároků apod.), vždy však pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR, přičemž tento nezbytný rozsah je každá smluvní strana povinna průběžně vyhodnocovat a reagovat na změny vyplývající z povahy plnění, opatření, povinností a zájmů,

  iii) uchovávat je pouze pro nezbytnou dobu resp. po dobu určenou Předpisy OÚ či po dobu danou trváním oprávněných zájmů,

  iv) zabezpečit chráněné údaje vhodnými technickými a organizačními opatřeními, a to zejména před jejich ztrátou, neoprávněným zveřejněním či přístupem třetích osob a před jejich využitím k jiným účelům, než shora uvedeným,

  v) odpovídajícím způsobem poučit a zavázat k ochraně chráněných údajů veškeré osoby, jejichž jednání je smluvní straně přičitatelné a které se mohou dostat do styku s chráněnými údaji,

  vi) neprodleně informovat druhou smluvní stranu v případě jakékoli okolnosti či události významné pro ochranu chráněných údajů a pro práva subjektů údajů, jichž se chráněné údaje týkají, a

  vii) plnit veškeré další povinnosti správce chráněných údajů a zajistit plnění povinností zpracovateli chráněných údajů, to vše v souladu s Předpisy OÚ.

 3. Každá smluvní strana Smlouvy je ve věcech nakládání s chráněnými údaji pocházejícími ze sféry druhé smluvní strany rovněž povinna poskytnout druhé straně na její žádost potřebnou součinnost, především jí poskytnout vysvětlení a informace, zejména v oblasti týkající se plnění povinností dle předchozího odstavce. V případě uplatnění výše uvedených či dalších práv vyplývajících z článků 13 a 14 GDPR subjektem údajů ze sféry jedné smluvní strany vůči druhé smluvní straně (práva na informace a vysvětlení ohledně zpracování chráněných údajů, práva na přístup ke svým chráněným údajům včetně práva na pořízení jejich kopií, práva požadovat opravu nepřesných chráněných údajů, omezení zpracování či úplné vymazání svých chráněných údajů v případech stanovených Předpisy GDPR, práva na přenositelnost chráněných údajů, práva vznést námitku proti zpracování chráněných údajů, práva podat proti správci stížnost u dozorového úřadu apod.), Vás proto žádáme o neprodlené poskytnutí veškeré potřebné součinnosti k zajištění splnění povinností vůči takovému subjektu údajů dle Předpisů OÚ a stejně tak o poskytnutí vzájemné součinnosti v případě jakékoli kontroly ze strany dozorových úřadů.
 4. S ohledem na povahu Smlouvy je vzájemné poskytnutí chráněných údajů nutné pro plnění smluvních a zákonných povinností každé ze stran Smlouvy. Žádná ze smluvních stran by Smlouvu nemohla řádně plnit, pokud by jí potřebné chráněné údaje pocházející ze sféry druhé smluvní strany nebyly poskytnuty.
 5. S ohledem na obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy rovněž máme za to, že ve vztahu k veškerým chráněným údajům pocházejícím ze sféry druhé smluvní strany je každá smluvní strana Smlouvy v pozici jejich samostatného správce a žádná z nich není v pozici jejich zpracovatele pro druhou smluvní stranu. Žádáme Vás proto, abyste každému subjektu údajů, jehož chráněné údaje jsou uvedeny ve Smlouvě nebo byly či budou jinak poskytnuty naší společnosti ENERGY-HUB, poskytli bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto dopisu resp. nejpozději ke dni zpřístupnění jeho chráněných údajů naší společnosti veškeré potřebné informace v souladu s články 3 a 14 GDPR, včetně informací uvedených v tomto dokumentu. V případech, kdy nejste přímo subjektem údajů, je nezbytné zajistit splnění Vaší informační povinnosti vůči takovým subjektům údajů, jejichž chráněné údaje jste poskytli či zpracováváte. Ne-existuje-li jiný právní základ pro zpracování chráněných údajů získaných v souvislosti se Smlouvou, žádáme Vás o poskytování takových chráněných údajů výhradně na základě dobrovolného souhlasu příslušného subjektu údajů.
 6. Společnost ENERGY-HUB Vám jakožto druhé smluvní straně Smlouvy dále oznamuje, že některé chráněné údaje v případě potřeby poskytuje:

  i) Svým daňovým, právním a jiným odborným poradcům, auditorům, poskytovatelům IT služeb a jiných odborných služeb a/nebo příslušným orgánům veřejné správy, za účelem plnění zákonných a smluvních povinností a/nebo ochrany svých oprávněných zájmů, a/nebo

  ii) Ovládajícím a řídícím společnostem formou vnitroskupinového sdílení informací o obchodních aktivitách správce, za účelem jejich koordinace, vyhodnocování a zlepšování kvality jejich výkonu.

 7. Společnost ENERGY-HUB potvrzuje, že:

  (i) Chráněné údaje budou zpracovány manuálně i automatizovaně, nebude však při tom docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování, a že;

  (ii) Nejpozději do 4 (čtyř) let po ukončení platnosti Smlouvy a po úplném vzájemném vypořádání a splnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy učiní veškerá opatření potřebná k tomu, aby byly nosiče chráněných údajů získaných v souvislosti se Smlouvou vráceny druhé smluvní straně a/nebo jejich zpracovateli vymazány či zničeny, nebude-li dán jiný legitimní účel jejich dalšího uchovávání ve smyslu Předpisů OÚ a dalších právních předpisů resp. trváním oprávněných zájmů.

 8. V souladu s Předpisy OÚ Vás tímto poučujeme o Vašich následujících právech:
 • Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od ENERGY-HUB potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, dále pak informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU. V případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů, na informace a na kopii osobních údajů bude možné uplatnit písemně na adresu sídla ENERGY-HUB. Informace budou předány pouze subjektu osobních údajů, a to pouze osobně po ověření jeho totožnosti. V případě opakované žádosti bude ENERGY-HUB oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 • Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude ENERGY-HUB zpracovávat. Zákazník/obchodní partner ENERGY-HUB má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm ENERGY-HUB zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 • Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud ENERGY-HUB neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, je možné toto právo uplatnit písemně na adresu sídla ENERGY-HUB.

 • Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla ENERGY-HUB.

 • Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany ENERGY-HUB v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude ENERGY-HUB informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může ENERGY-HUB poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat ENERGY-HUB o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu ENERGY-HUB.

V případě, že ENERGY-HUB neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, ENERGY-HUB zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla ENERGY-HUB.

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Toto právo je možné uplatnit písemně na adresu sídla ENERGY-HUB.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit změnou nastavení webového prohlížeče.

 • Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. ENERGY-HUB uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Kontakt :

Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt ve smyslu nařízení: jan.fischer@energy-hub.cz


Za společnost ENERGY-HUB s.r.o.

Mgr. Jan Fischer, jednatel

ENERGY-HUB s.r.o
Drtinova 557/10 | PRAHA 5 | Česká republika

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

83691
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1090
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika